Komencoj (Začiatky)

Esperanto-klubo Orientslovakia estas daŭrigo de laboro de Anton Zachariáš (1939-2000), kiu vivis en Košice ĝis sia morto. Li estis aktiva membro de slovaka Esperanto-movado kaj fama Esperanto-instruisto. Krom li en Košice agadis Milan Zvara, kies vivon rememorigas ĉiujara turista aranĝo, kaj Elemír Erby, kiu aktoris kiel popola rakontisto Ďuri Štachitka. En Košice agadis ankaŭ ĉeĥa psikiatro kaj diakono Max Kašparů kaj tradukisto Oldřich Kníchal, kiu nuntempe vivas en Budapeŝto kun sia edzino. Sed komence de 21-a jarcento ne estis faritaj Esperantaj agadoj en Košice kaj oni povis pensi, ke tie Esperanto ne vivas. Eĉ en jaro 2008 Michal Hospodár (*1991), pranevo de Anotn Zachariáš, interesiĝis je Esperanto kaj post renkonto kun komputikisto Rastislav Šarišský en decembro 2011 li Esperantistiĝis. Post preskaŭ du jaroj, je 16-a aŭgusto 2013, li renkontis kelkajn Esperantistojn, inter ili Martenon Miniĥ. Marteno loĝis en Bratislavo, antaŭ li laboris en oficejo de UEA en Rotterdam. Poste li transloĝiĝis en Londono, kie li vivas.
Marteno estas lingvohelpanto ĉe lernu! kaj Michal Hospodár ankaŭ havas konton ĉe lernu! kun nomo domestro. Post renkonto Michal konigis sian intencon fondi Esperanto-klubon en Košice al orientslovakiaj Esperantistoj. Ĝia nomo kaj mallongigo estas klarigita en subpaĝo Priskribo.

Unua kunveno de EKOS okazis je 15-a decembro 2013 kun kvin homoj. Pri ĝi estis informitaj revuoj Esperanto kaj Esperantisto Slovaka. Pri ĝisnunaj kunvenoj vi povas legi subpaĝon Kunvenoj.


EKOS estis parto de internacia reto de lingvaj kluboj Poliglota, kiu komencis en Ĉilio. En januaro 2014 EKOS estis la sola Poliglota-klubo en Slovakio. En tiuj kluboj oni renkontas kun homoj, kiujn oni ne nepre antaŭkonas, ĉe iu loko, kaj ili babilas per iu fremda lingvo. La reton Poliglota ni konas de ĉilia Esperantisto. Plimulto de kluboj estas en Suda kaj Meza Ameriko, sed multaj troviĝas ankaŭ en Eŭropo. Ili entute babilas per pli ol dudek lingvoj.
Východoslovenský esperantský klub nadväzuje na odkaz Antona Zachariáša (1939-2000), ktorý žil v Košiciach do svojej smrti. Anton Zachariáš bol aktívnym členom esperantského hnutia na Slovensku a známym učiteľom esperanta. Okrem neho v Košiciach pôsobili Milan Zvara, ktorého pamiatku si pripomínajú účastníci každoročnej túry, a Elemír Erby, ktorý bol ľudovým rozprávačom. V Košiciach istý čas pôsobil aj český psychiater a duchovný Max Kašparů a prekladateľ Oldřich Kníchal, ktorý v súčasnosti žije s manželkou v Budapešti. Začiatkom 21. storočia však v Košiciach neboli vyvíjané esperantské aktivity a zdalo sa, že tu esperanto vymrelo. Až v roku 2008 sa syn netere Antona Zachariáša Michal Hospodár (*1991) začal zaujímať o esperanto a po stretnutí s informatikom Rastislavom Šarišským v decembri 2011 sa stal esperantistom. Po takmer dvoch rokoch, 16. augusta 2013, sa stretol v kaviarni RendezVous v Košiciach s Martinom Minichom, známym v esperante ako Marteno Miniĥ, a ďalšími esperantistami. Martin pochádza z Bratislavy, no po stáži v centrále Svetového esperantského zväzu v Rotterdame sa presťahoval do Londýna, kde žije. Je aktívny na stránke lernu! ako jazykový pomocník. Michal Hospodár, ktorý je na lernu! známy ako domestro, po stretnutí kontaktoval esperantistov z východného Slovenska a oznámil im, že zakladá klub. Vysvetlenie jeho názvu a skratky EKOS nájdete na podstránke Opis klubu.

Na prvé stretnutie EKOS 15. decembra 2013 prišlo päť ľudí. Správa o stretnutí bola poslaná do revue Esperanto a časopisu Esperantisto Slovaka. Prehľad doterajších stretnutí nájdete na podstránke Stretnutia.

EKOS bol časťou medzinárodnej siete jazykových klubov Poliglota, ktorá vznikla v Čile. Ku januáru 2014 to bol jediný klub Poliglota na Slovensku. V týchto kluboch sa stretávajú ľudia, ktorí sa vopred nemusia poznať, aby sa na určenom mieste rozprávali v cudzom jazyku. Túto sieť poznáme vďaka čílskemu esperantistovi. Väčšina klubov Poliglota je v Latinskej Amerike, ale mnohé sú aj v Európe. Celkový počet jazykov používaných v týchto kluboch prevyšuje dvadsať.
Design by hosmich © EKOS 2014