Priskribo de klubo (Opis klubu)

Esperanto-klubo Orientslovakia (EKOS) estas asocio de Esperantistoj de orienta Slovakio, kiuj kunvenas en Košice. La klubo ekestis je 15-a decembro 2013. Kunvenoj estas kutime unufoje en monato.
Mallongigo de la nomo estas EKOS. Jen kialoj por tio:
  • unuaj literoj de vortoj Esperanto-klubo Orientslovakia
  • ligo de vortoj Esperanto a Košice
  • kunigo de afiksoj ek- kaj -os, do "komencis kaj estos"
  • simileco kun vorto οικος (malnovgreka por domo)

La loko de kunvenoj kutime estas grekkatolika parokdomo en urboparto Košice-Západ. Antaŭe klubo renkontiĝis en kafejo RendezVous sur Mlynská strato. Oni ĉiam akordos pri loko kaj tempo antaŭ kunveno.

EKOS estas parto de Slovakia Esperanta Federacio (SKEF), ĉar membroj de EKOS estas kutime ankaŭ membroj de SKEF. Membroj de SKEF ricevas la gazeton Esperantisto Slovaka. Se vi volas legi ĝin, propagi Esperanton aŭ uzi alian Esperantan materialon por memlernado aŭ libera legado, vi povas veni al sekva kunveno kaj membriĝi al klubo. Ĉiuj membroj de EKOS havas egalan rajton uzi posedaĵon de la klubo laŭ limoj per volo de aliaj membroj.

Fejsbuka paĝo Esperanto v Košiciach estas pli malnova ol EKOS kaj ĝi servas por publika informado (slovake) pri agado de košicaj Esperantistoj, ankaŭ tiuj, kiuj ne estas membroj de EKOS.

Východoslovenský esperantský klub je združenie esperantistov východného Slovenska, ktorí sa stretávajú v Košiciach. Klub vznikol 15. decembra 2013. Stretnutia sú zvyčajne raz mesačne.
Skratka názvu klubu znie EKOS. Má to niekoľko dôvodov:
  • začiatočné písmená slov Esperanto-klubo Orientslovakia
  • zloženie slov Esperanto a Košice
  • spojenie predpony ek- a prípony -os, teda "začal a má budúcnosť"
  • podobnosť so slovom οικος (v klasickej gréčtine dom)

Miestom stretávania klubu bola kaviareň Rendez-Vous na Mlynskej ulici, gréckokatolícka fara v Košiciach-Západe, cukráreň v Slanci aj kinosála v OC Galéria. Pred každým stretnutím sa nanovo dohodne jeho miesto a čas.

EKOS je časťou Slovenskej esperantskej federácie (SKEF), pretože členovia EKOS sú väčšinou členmi SKEF. Z členstva v SKEF vyplýva predplatné časopisu Esperantisto Slovaka. Ak si chcete cvičiť používanie esperanta, propagovať esperanto alebo sa sám informovať, príďte na stretnutie klubu a prípadne sa staňte jeho členom. Všetci členovia EKOS majú rovnaké právo využívať jeho majetok v medziach vôle ostatných členov.

Facebooková stránka Esperanto v Košiciach je staršia ako EKOS a slúži na informovanie verejnosti o aktivitách košických esperantistov, a to vrátane tých, ktorí nie sú členmi EKOS.

Design by hosmich © EKOS 2014