Bonvenon! Vitajte!

Esperanto-klubo Orientslovakia (EKOS) estas asocio de Esperantistoj de orienta Slovakio, kiuj kunvenas en Košice. La klubo ekestis je 15-a decembro 2013. Kunvenoj estas kutime unufoje en monato. Ĉe klubaj kunvenoj oni babilas pri diversaj temoj, plibonigas sian Esperanto-scion kaj faras amikan etoson. Se vi volas aliĝi, kontaktu klubestron aŭ venu al sekva kunveno. Se vi volas esti simpatianto, plaĉigu nian Fejsbuk-paĝon. Plimulto da membroj de klubo estas membroj de Slovakia Esperanta Federacio aŭ Slovakia Esperanta Junularo. Východoslovenský esperantský klub je združenie esperantistov východného Slovenska, ktorí sa stretávajú v Košiciach. Klub vznikol 15. decembra 2013. Stretnutia sú zvyčajne raz mesačne. Na stretnutiach klubu sa rozprávame o rôznych témach, zlepšujeme svoju znalosť esperanta a vytvárame priateľskú atmosféru. Ak sa chcete stať členom, kontaktujte predsedu klubu alebo príďte na najbližšie stretnutie. Ak chcete byť sympatizant, nech sa Vám páči naša Facebooková stránka. Väčšina členov klubu je členmi Slovenskej esperantskej federácie alebo Slovenskej esperantskej mládeže.
Design by hosmich © EKOS 2014